ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

  คณะศึกษาศาสตร์   ประจำภาคต้น   ปีการศึกษา 2563 

ระดับปริญญาโท

? XF55 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

? XF57 สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

? XF62 สาขาวิชาพลศึกษา

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

? XF70 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

? XF71 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

? XF74 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

? XF75 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

? XF76 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

? XF78 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระดับปริญญาเอก

? XF68 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน