ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา (รอบสองเพิ่มเติม)

? ขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสองเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการกรอกประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่รูปแบบออนไลน์

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี  (ACCOUNT NONTRI)

รหัสนิสิตใหม่